چه رویایی ، چه خوابی ، خالی از هر رنگ و بویی

چه رویایی ، چه خوابی ، خالی از هر رنگ و بویی ،خوابی پر ز دشنامهای سیاه از مردان و مردمانی روی بسته ، با گیسوانی پر ز آه و پر ز افسوس و صدایی در همین دورو برم که صدا میزد بهنام ، بیدار باش بیدار باش. و من میدیدم پس بیدار بودم هنوز .سرم را گرفته بودم محکم میان دو دستم  تا نیفتد و صدا میگفت : بهنام ،بهنام بیدار باش . و نگاهی از سوی هر نقابی با نیرنگ و به افسون و چه میخورد نگاهم را . و فرو میرفت آه در گلویم و صدایی که میگفت: بهنام! بهنام! و چه دردی در سینه ام بود از صدای آه هایم ، از نگاه افسون بار افسوس خوار مردان و مردمانی روی بسته . و دلم فرو میرفت ومیرفت ومیکوبید و میکوبید بر کلامم و میگفتم و میگفتم  یا ا...  ویا ا.... و صدایی که میگفت بیدار شد ، بیدار شد ،

 

اون زندست .  

 سلام  

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهنامترین

خاکسپاری را هرگز دوست نداشتم. چون خوب میدانم که آن جنازه ی بدبخت اگر دست خودش بود بی گمان پا به فرار میگذاشت بی مجال به آینده. آینده یی که دیگر مال خودش نیست.

آزاده از کلبه ی عشق

می بینم که رجوع کردی به پستای قبلیت(فروردین 84).حتما 21 اسفند 83 روز مهمی بوده برات که حالا باز برگشتی بهش. . . . از هر سو طنین هایی می خواند مرا به زور که ((بیدار باش))...آه چقدر فریاد می زنید در گوش خسته ام!آیا بیدار بودنم برای آنکه گمان کنید زنده ام شما را کافیست؟؟؟!!!