تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
غیْژ

کسی برای حال من سازی بنوازد